Pałac Margot, Karpacz
Tło bannera

Przetargi

04 cze 23
05 cze 23
Zrób prezent

Przetargi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


 

Karpacz, 20.05.2022

 

Małgorzata Strychar Pałac Margot Perła Karkonoszy

ul. Konstytucji 3 Maja 59a, 58-540 Karpacz, NIP: 695 104 54 59, Regon: 231210589-00029

 

w związku z realizacją projektu nr: RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

Nr Wniosku o dofinansowanie: RPDS.01.05.01-02-0900/21

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty i usług w Pałacu Margot w związku z Covid-19

Działanie:  1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny

 

zaprasza do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

 

I. Opis przedmiotu zamówienia


 

 1. Zakup  kosiarki 1 szt zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Kryterium techniczne Szerokość koszenia min 120 cm, moc znamionowa min 14.6 kW, napęd na 2 koła, pojemność zbiornika paliwa min 15 l, pojemność kosza min 500 l

 1. Zakup  myjki do podłóg 1 szt

 1. Kryterium techniczne: akumulatorowa-ekologiczna, wydajność minimalna 1 000 m2

zbiornik wody min 15l, silnik o mocy minimum 400 W, czas pracy na baterii minimum 1 godzina, prędkość czyszczenia minimum 140 obr./min, waga nie większa niż 120 kg.

 1. Zakup myjki – 1 szt

 1. Kryterium techniczne Ciśnienie (bar/MPa): 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18,Wydajność tłoczenia (l/h): maks. 600, Wydajność powierzchniowa min (m²/h): 60, temperatura doprowadzanej wody (°C): maks. 60, Moc przyłącza (kW): 3

 1. Zakup serwerów 2 szt:

 1. Kryterium techniczne procesor nie gorszy niż XEON E-2224G 4x3,5GHz, chipset nie gorszy niż Intel C246, dyski nie mniejsze niż 500GB SSD NVME lub nie mniejsze niż HDD 2 x 1 TB SATA 7,2k RAID1, Grafika nie gorsza niż INTEL HD P63

 1. Zakup komputerów – 2 szt

 1. Kryterium techniczne komputer 2 szt: Procesor min intel core i7, Pamięć ram min 8gb, dysk nie gorszy niż SSD 500 GB, grafika nie gorsza niż zintegrowana, Ilość złączy USB min 2 szt, karta sieciowa nie mniej niż 1 szt, zasilacz nie gorszy niż 550W. 2x monitor przekątna ekranu min 27 cali, rozdzielczość min 2560 x 1440 (WQHD) format 16:9 czas reakcji maks 2 ms, pobór mocy maks 60 W.

   

 1. Zakup tabletu 1 szt:

 1. Kryterium techniczne: Wyświetlacz energooszczędny min 10 cali Pamięć ram min 3gb

Procesor min 4 rdzenie, port typu USB min 1, pamięć wewnętrzna min 64 GB, czytnik kart pamięci min. 1 szt. 

 1. Zakup pomp ciepła – 2 szt 

 1. Kryterium techniczne moc grzewcza pomp nie mniejsza niż 14,6 kW (jednej pompy nie mniejsza niż 7,3 kW), moc zasilania pomp nie mniejsza niż  2 kW (jednej pompy nie mniejsza niż 1 kW), maksymalne zużycie energii roczne nie większe niż 5000 kwh, zasilanie pompy 230V, pompa musi posiadać możliwość ustawienia czasu pracy oraz wybór trybu działania (grzanie, chłodzenie, automatycznie)

 

     Dopuszcza się użycie materiałów zamiennych jednak nie gorszych technicznie, jakościowo i równie lub bardziej korzystnych cenowo.

 

II. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 

Miejsce realizacji zamówienia: Pałac Margot, ul. Wielkopolska 4, 58-540 Karpacz.

Termin realizacji zamówienia: do 20 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

 

III. Sposób obliczania ceny

 

Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, winna uwzględniać wszystkie koszty, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót oraz podatek VAT.

Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto oraz podatek VAT ( kwota oraz stawka podatku).

 

IV. Zawartość oferty:

 

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Dane oferenta: nazwa firmy, adres, numer kontaktowy, email

2. Wycenę przedmiotu zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia.

5. Termin płatności

6. Wymagane załączniki

 V. Warunki udziału w postępowaniu

 

1.Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 1

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

                    VI. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

 

Cena wykonywanej usługi – waga 60%

Termin realizacji zamówienia -  waga 20%

Termin Płatności – waga 20%

 

Punkty będą liczone według wzoru: S= C+T+P

gdzie:

S - suma uzyskanych punktów

C - punkty z kryterium Cena

T - punkty z kryterium Termin realizacji zamówienia

P - punkty z kryterium Termin płatności

 

Kryterium 1 - Cena wykonywanej usługi

C= ( C min / Cof) x 100% 

gdzie:  Cmin - najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof - cena danej oferty
C - ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

 

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

T= ( T min / Tof) x 100% 


 

gdzie:  Tmin – najkrótszy termin wśród złożonych ofert
Tof - termin danej oferty
T - ilość przyznanych punktów za kryterium termin realizacji zamówienia danej oferty

 

Kryterium 3 – Termin płatności

P= ( P min / Pof) x 100% 

gdzie:  Pmin – najdłuższy termin wśród złożonych ofert
Pof - termin danej oferty
P- ilość przyznanych punktów za kryterium termin płatności danej oferty

 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

 

Sn= C x 0,60 + T x 0,20 + P x 0,20

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania oferty:

 

a) osobiście w wersji papierowej: Pałac Margot ul. Wielkopolska 4, 58-540 Karpacz, Recepcja

b) mailem w wersji elektronicznej na adres e-mail: rafalstrychar@gmail.com

 

Termin składania ofert: 30.05.2022 do godz. 24:00 ( decyduje data i godzina wpływu do siedziby lub na adres e-mail).

 

VIII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom na stronie Pałacu Margot i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 


            IX. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Rafał Strychar,
e-mail: rafalstrychar@gmail.com, tel. 75 76 10 927 

 

X. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru.

 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone załącznik: nr 1 oraz w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub

kopię poświadczona za zgodności z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji

Wykonawcy.

Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

c) Oferta złożona zostanie po terminie składania ofert;

d) Jeśli oferent złoży więcej niż jedną ofertę.

e) Zostanie złożona po terminie składania ofert.

Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów (z wyłączeniem

załącznika nr 1) bądź do wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. Jeśli

zamawiający w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dośle brakujących

dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia.

 

Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie,

w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

 

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego

prowadzenia bez podania przyczyny.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% od średniej wynikającej ze

złożonych ofert, a w przypadku braku tych wyjaśnień lub przedstawienia nienależytego

uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty

 

XI. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Pałac Margot Małgorzata Strychar, 58-540 Karpacz ul. Wielkopolska 4. Właścicielem Pałacu Margot i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest - Małgorzata Strychar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Perła Karkonoszy” Pałac Margot Małgorzata Strychar z siedzibą w Karpaczu ul. Wielkopolska 4, 58-540

Karpacz NIP: 695-104-54-59.

Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO

 

Dane osobowe oferenta/ów i jego pracowników, których oferta dotyczy przetwarzane są i będą w celu rozstrzygnięcia przetargu i ewentualnej realizacji współpracy na podstawie umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pałac Margot Małgorzata Strychar, 58-540 Karpacz ul. Wielkopolska 4. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej tj. trwania przetargu i czasu realizacji umowy wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa i podatkowych). Pałac Margot Małgorzata Strychar, 58-540 Karpacz ul. Wielkopolska 4 nie zamierza przekazać Danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, przetwarzać ich w sposób zautomatyzowany czy też profilować. 

Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, Pałac Margot Małgorzata Strychar, 58-540 Karpacz ul. Wielkopolska 4. zleci to zadanie, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, doradcom finansowym, kancelariom rachunkowym abyśmy mogli wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające z przepisów prawa oraz dochodzić roszczeń i praw nam przysługujących.

 

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(PUODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie

Pałacu lub za pomocą skrzynki mailowej ADO1Margot@tutanota.com lub PADO1Margot@tutanota.com

Zobacz na mapie
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close